Mineralizacja próbek przed badaniem na ICP ma na celu przygotowanie próbek do analizy i wydobycie składników chemicznych, które są obecne w próbkach w formie związków mineralnych.

Mineralizacja próbek jest konieczna z kilku powodów:

Rozkład związków chemicznych: Wiele próbek zawiera składniki chemiczne w formie organicznej lub nieorganiczej, które muszą być rozłożone na pierwiastki, aby można było je dokładnie zidentyfikować i zmierzyć. Proces mineralizacji przeprowadza trawienie próbek w celu przekształcenia związków w formy, które są rozpuszczalne w kwasach lub innym rozpuszczalniku.

Usunięcie matrycy próbki: Próbki mogą zawierać substancje lub składniki, które utrudniają dokładne analizowanie interesujących pierwiastków. Przez mineralizację można usunąć matrycę próbki, czyli nieinteresujące substancje, takie jak tło mineralne czy organiczne, które mogą wpływać na dokładność pomiarów.

Zwiększenie rozpuszczalności: Niektóre pierwiastki występują w próbkach w postaci trudno rozpuszczalnych związków mineralnych. Poprzez mineralizację, takie związki mogą być przekształcane w bardziej rozpuszczalne formy, umożliwiając dokładniejsze pomiary metodą ICP.

Zwiększenie czułości pomiaru: W przypadku niektórych próbek, szczególnie tych o niskich stężeniach pierwiastków, mineralizacja może zwiększyć czułość pomiaru ICP poprzez skoncentrowanie analizowanych składników.

Mineralizacja próbek przed badaniem na ICP jest istotnym etapem przygotowania próbek, który umożliwia dokładne i precyzyjne oznaczanie składu pierwiastkowego w próbkach chemicznych.